مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو با حضور ۵۸ درصدی سهامداران برگزار شد.