به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نکات مهمی در گزارش تفسیری حسیر بررسی شد