به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدی قند شیروان از چشم انداز و عملکرد خود در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.