به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت معدنی دماوند از پروژه ها و عملکرد شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.