به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس سود هرسهم سال٩٧سرمایه گذاری مس سرچشمه را ۴١۶ریال تعیین کرد که با احتساب افزایش سرمایه ۴٠درصدی ٣۵درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است همچنین درامد سود تضمین شده ٢٣درصد کاهش و سود عملیاتی نیز ١٣درصد کاهش داشته است حال ان که هزینه های فروش نیز ۵٣درصد رشد کرده است.