به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم در ٣ ماه نخست سال ١٣٩٨ حدود ٣٣٠١ میلیارد تومان فروش محصول داشت.