به گزارش کدال نگر بورس٢۴،هلدینگ دارو و پخش از برنامه های آتی و عملکرد شرکت در سال٩٧درقالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود .