به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت پتروشیمی زاگرس در ٣ ماه نخست سال مالی ١٣٩٨ به بیش از ٢٢٩٠ میلیارد تومان رسید.