به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پارس دارو از نتایج عملیات و چشم انداز های شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.