به گزارش کدال نگر بورس٢۴،گروه بهمن از برنامه ها و پیش بینی تولید و فروش سال٩٨در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.