به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در روزهای داغ فصل برگزاری مجامع چند شرکت دیگر هم تاریخ برگزاری مجامع خود را منتشر کردند.