به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر زمان برگزاری مجامع خود را مشخص نمودند.