به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٢۶٠ ریال سود محقق کرد. فایرا در مدت مشابه سال قبل ٣۴٨ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. رشد ۵۴ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ۴۶ درصدی هزینه های مالی از جمله نکات مثبت در گزارش این شرکت بود.