برای بقاء خودمان، بقای مجموعه! می دانید، تا اواسط سال چه می کنیم؟! او تاکید کرد، اینکه در سال مالی ۹۷ تولید ما کاهش یافت، چرا اینگونه شد؟! به دلیل پایین آمدن تیراژ خودروسازان بود؛ ما که برای تولید هیچ مشکلی نداریم...!