به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان مازندران از افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد.