مجمع شرکت پتروشیمی جم امروز برگزار شد که این مجمع خبرهای خوبی به سهامداران داد... در مجمع اعلام شد که شرکت اصلی ۲۷۷۴ ریال و سود محقق شده تلفیق۲۸۱۷ ریال بوده است این عدد بر اساس سرمایه ۹۶۰ میلیارد تومانی در صورت های مالی شرکت لحاظ شده است و شرکت بر اساس سرمایه ثبتی۱۳۵۰ میلیارد تومانی جدید حداکثر ۲۵۰ تومان سود به ازای هر سهم دارد...