به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سامان سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.