عظیم ثابت به کارگزاری بانک سپه رفت عظیم ثابت مدیر عامل کارگزاری بانک سپه شد. بر اساس این گزارش پس از انتصاب ابراهیم عنایت، به مدیر عاملی شرکت سرمایه گذاری سپه، عظیم ثابت سکان مدیریت کارگزاری بانک سپه را بر عهده گرفت...

بورس 24: عظیم ثابت مدیر عامل کارگزاری بانک سپه شد. بر اساس این گزارش پس از انتصاب ابراهیم عنایت، به مدیر عاملی شرکت سرمایه گذاری سپه، عظیم ثابت سکان مدیریت کارگزاری بانک سپه را بر عهده گرفت.