به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در فصل داغ مجامع چند شرکت دیگر هم زمان برگزاری مجامع خود را مشخص نمودند.