به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨، حدود ٣٩۶۵ میلیارد تومان درآمد از خدمات خود کسب نمود.