به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی شرکت سیمان هرمزگان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.