به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی خارک زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را به روز شنبه ٢٩ تیر ماه تغییر داد.