به گزارش کدال نگربورس٢۴،بیمه سامان از نتایج عملیات و سهم بیمه سامان از صنعت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.