به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پتروشیمی فجر از برنامه های آتی شرکت و عملکرد شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.