به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی فجر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ۵۶۵ ریال سود محقق کرد. بفجر در مدت مشابه سال قبل ٩١۴ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. این شرکت اعلام داشت دستورالعمل تنظیمی قیمت سرویس های جانبی شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین برای سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ در جلسه شماره ٣٣۶ شورای رقابت به تصویب رسید که با توجه به پیگیری و مکاتبات و جلسات برگزار شده و توافق حاصله فیمابین شرکت پتروشیمی مبین و شرکت سرمایه گذاری غدیر در خصوص سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ ، شورای رقابت در جلسه ٣٧٧ مورخ ١٣٩٨.٠٢.٣٠ دستورالعمل صادره موضوع مصوبه ٣٣۶ خود را برای سالهای مذکور بلا اثر و مقرر نمود دستورالعمل قیمت گذاری با اعمال اصلاحاتی به شرح مصوبه مورخ ١٣٩٨.٠٢.٣٠ برای سالهای ١٣٩٧ و١٣٩٨ عملیاتی گردد. نحوه اعمال دستورالعمل مذکور در اوایل خرداد ماه سال ١٣٩٨ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و به این شرکت ابلاغ گردید.