به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت زمان برگزاری مجامع خود را منتشر کردند.