برنامه های صادراتی را دنبال می کنیم زیان انباشته؟ به طور کامل پوشش داده شد مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت ایران یاسا تایر و رابر، با حضور بیش از ۷۸ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد...