مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نیرو امروز برگزار شد.