در فاصله نه روزی که سهام شرکت سیمرغ در بورس عرضه شده است در حدود ٣٨ درصد به ازای هر سهم بازدهی داشته است و در حدود ۴٢٩ هزار کد سهام سیمرغ را خریداری کردند.