به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.