چرا مقصد اول نقدینگی اکثر مردم در ایران هیچ گاه بورس نیست؟! ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ما بسیار پایین تر از اقتصاد های توسعه یافته است. متاسفانه سرمایه ها به جای بورس جذب بازار های موازی می شود. برای تغییر این رویکرد و در این راه به فرهنگ سازی نیاز داریم. برگزاری رویداد هایی همچون لیگ ستارگان بورس، مسیر را هموار می کند، تا...

بورس 24: مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران و حامی برگزاری سومین لیگ ستارگان بورس ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این رویداد مهم بازار سرمایه عنوان کرد: توسعه فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در کشور دغدغه مجموعه کاری ما بوده و با همین نگاه از برگزاری این رویداد حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم ظرفیت بالای بازار سرمایه فر هنگ سرمایه گذاری در بورس به خوبی نهادینه نشده و بازار های موازی بیشتر مورد توجه هستند. ناآشنایی جامعه با بورس و بازار سرمایه باعث شده از ظرفیت های بی نظیر بازار سرمایه استفاده لازم نشود! به همین دلیل باید در بحث های فرهنگ سازی بازار سرمایه سرمایه گذاری کنیم.

مهدی رباطی افزود: بر اساس آمار ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ما بسیار پایین تر از اقتصاد های توسعه یافته است و سرمایه ها به جای بورس جذب بازار های موازی می شود. این رویکرد باید تغییر کند و در این راه به فرهنگ سازی نیاز داریم و برگزاری رویداد هایی همچون لیگ ستارگان بورس مسیر را هموار می کند.

حامی سومین لیگ ستارگان بورس ادامه داد: سال ٩۶ ده شرکت کننده سال ٩٧ سی و چهار شرکت کننده و اکنون ۶٠ شرکت کننده داخلی و پنج شرکت کننده خارجی برگزار می شود و
این آمار نشان می دهد، این لیگ مسیر صحیحی را طی کرده و هدف گذاری آن بدون نقص است و پل اتصال دانشگاه و بازار سرمایه است.

وی پیشنهاد داد شاهد برگزاری رویدادی همچون لیگ ستارگان بورس در گروه های سنی پایه نیز باشیم و افزود: امیدواریم بازار سرمایه کشور هدف اول سرمایه گذاری باشد.

منبع: سنا