به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شیراز سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.