به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران ترانسفو در گزارش تفسیری از تولید و فروش سال٩٧ و همچنین برآورد تولید و فروش سال٩٨ در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.