روحانی گفت: امروز اینستکس تنها ساز و کاری بدون پول است و...

بورس 24: رئیس جمهور گفت: امروز اینستکس تنها ساز و کاری بدون پول است و اینستکسِ تو خالی به هیچ دردی نمی‌ خورد، اما اگر اینستکس فعال شده و پول فروش نفت ایران به آن‌ ها به واسطه آن حاصل شود، با وجود ایرادات آن، می‌ توان تا حدی آن اقدام را قبول کرد.

منبع: تسنیم