حمل مواد اولیه برایمان شد، یک چالش! مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت شیمیایی فارس، امروز در سالن تلاش برگزار شد. در این مجمع که...