بورس ٢۴ : جلسه امروز شورای عالی بورس که قرار بود درباره بازار پایه و مقررات جدید آن تصمیم گیری کند ، نتیجه و دستاورد مشخصی نداشت... معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس در خصوص جلسه امروز شواری عالی بورس که به بررسی دستورالعمل جدید بازار پایه اختصاص داشت، به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: طی این جلسه اعضای شواری عالی بورس در خصوص جوانب مختلف این دستورالعمل به بحث و بررسی پرداختند ، اما جمع‌بندی نهایی نظرات اعضا به جلسه آتی این شورا موکول شد...

بورس 24 : جلسه امروز شورای عالی بورس که قرار بود درباره بازار پایه و مقررات جدید آن تصمیم گیری کند ، نتیجه و دستاورد مشخصی نداشت.

معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس در خصوص جلسه امروز شواری عالی بورس که به بررسی دستورالعمل جدید بازار پایه اختصاص داشت، به خبرنگار بورس 24 گفت: طی این جلسه اعضای شواری عالی بورس در خصوص جوانب مختلف این دستورالعمل به بحث و بررسی پرداختند ، اما جمع‌بندی نهایی نظرات اعضا به جلسه آتی این شورا موکول شد.

بهنام محسنی عنوان کرد: تا زمان تشکیل جلسه بعدی شواری عالی بورس نیز یک نشست تخصصی تبیینی و توجیهی در مورد بازار پایه برگزار خواهد شد.