به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و دام قیام اصفهان از نرخ های فروش سال جاری و همچنین نتایج عملیات سال گذشته و مقدار تولید شیر در ایران و سهم بازار خود در قالب گزارش تفسیری نکات مهمی را بیان نمود.