به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه صنایع کاغذ پارس از اهداف بلند مدت خود همچون تولید محصولات انحصاری و افزایش سود اوردی و همچنین از نرخ فروش محصولات و بهای تمام شده در قالب گزارش تفسیری اقدام بیان نکات مهمی نمود.