به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در ۶ ماهه منتهی به اردیبهشت ٩٨ برای هر سهم ٣١۶ ریال سود محقق کرد. چکاپا در مدت مشابه سال قبل ١٧۴ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ٢٣۵۶ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٨٢ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۶۵ درصدی درآمدهای عملیاتی، ۴۴۶ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و ۴١۶ درصدی درامدهای متفرقه دانست.