به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اعلام داشت در نظر دارد ساختمان تجاری - اداری واقع در خیابان مطهری ، نبش جنوب غربی تقاطع قائم مقام فراهانی به مبلغ کارشناسی ۵.٩٣٨.٢٠٧ میلیون ریال و ١١ قطعه زمین یکپارچه واقع در نبش تقاطع خیابان های گلبرگ غربی و کرمان به مبلغ کارشناسی ٩۶٠.٠٠٠ میلیون ریال را از طریق مزایده به فروش برساند.