بررسی بورس ٢۴ نشان می دهد : بانک تجارت در عملکرد ١٢ ماهه سال ٩٧ موفق به شناسایی سود ٢٢٩ میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها شده است... این نکته مهمی است ؛ چون که...

بورس 24 : بخش مهمی از عملکرد بانک تجارت در سرفصل سرمایه گذاری ها نهفته است ، به خصوص چشم انداز این بخش از درآمد های بانک که تاثیر بسزایی بر وضعیت سود سازی «وتجارت» دارد.

بررسی بورس 24 نشان می دهد : بانک تجارت در عملکرد 12 ماهه سال 97 موفق به شناسایی سود 229 میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها شده است.

نکته مهم اما در گزارش بانک پیش بینی درآمد حدود 1580 میلیارد تومانی یعنی حدود590 درصد بیشتر از سال 97 است که همین امر می تواند بانک را با همین وضعیت به سود خالص رسانده و بانک را از زیاندهی نجات دهد.

گفتنی است کل زیان خالص بانک برای سال 97 حدود 514 میلیارد تومان بوده است ، در حالی که برای سال 98 تنها در یک سرفصل سرمایه گذاری ها پیش بینی رشد 1351 میلیارد تومان درآمد جدید شده است.عمده این درآمد ها ناشی از برنامه بانک برای خروج از بنگاه داری و واگذاری سهام شرکت ها و شناسایی درآمد 478 میلیارد تومانی از این طریق و درآمد 434 میلیارد تومانی ناشی از واگذاری سرمایه گذاری هاست ؛ با توجه به افزایش نقدینگی بانک شناسایی رقم قابل توجه 594 میلیارد تومانی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها می باشد.

فرای رشد سایر سرفصل های درآمدی ، تحقق رشد سود سرفصل سپرده گذاری و سرمایه گذاری در بانک تجارت افق روشنی را در پیش روی سهامداران بانک در خصوص خروج از زیان در سال جاری گشوده است.