به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تایدواتر برنامه افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی از ١٠٠ میلیارد به ٢٠٠ میلیارد تومان را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی را به تصویب هیئت مدیره خود رساند