به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان مازندران در ۶ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٢٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢٧ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٧ درصد رشد داشته است.