به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.