به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند بانک از وضعیت عملکرد خود تا پایان خرداد ماه گزارش ارائه نمودند.