به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ارتباطات سیار ایران در سه ماه ٣٩۶۴میلیارد تومان درآمد داشته است که مبلغ١٣۵٨میلیارد تومان از این مبلغ برای خرداد ماه می باشد...