به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک تجارت در ٣ ماهه منتهی به خرداد ماه سال ١٣٩٨، حدود ٣٠۶٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٨۵٩ میلیارد تومان رسید.