به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ۴٠ درصدی شرکت فرابورس ایران از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها را صادر نمود.