به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۶٣٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢٩٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٠٣ درصد رشد داشته است. هم چنین در خرداد شاهد رشد نرخ فروش محصولات نسبت به میانگین ٣ ماهه بودیم.