به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ۶٨٧ ریال سود محقق کرد. مادیرا در مدت مشابه سال قبل ۶۴ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٩۶٩ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٧٣ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٩۴۴ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست.